ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α

Προετοιμασία & Ανάλυση
Β

Δημιουργία στρατηγικής
Γ

Σχεδιασμός μέτρων
Δ

Υλοποίηση & Παρακολούθηση
 Απόφαση υλοποίησης ΣΒΑΚ
1
 Δημιουργία απαιτούμενης δομής εργασίας
4
 Σενάρια μελλοντικών τομεακών εξελίξεων
7
 Επιλογή πακέτων μέτρων σε συνεργασία με τους φορείς
10
 Διαχείριση της υλοποίησης του έργου
1.1
 Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων
1.2
 Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ
1.3
 Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ
1.4
 Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών
4.1
 Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων
4.2
 Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς
7.1
 Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
7.2
 Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων
7.3
 Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των πακέτων μέτρων
10.1
 Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
10.2
 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
2
 Καθορισμός της διαδικασίας σχεδιασμού
5
 Καθορισμός οράματος & προτεραιοτήτων με τους φορείς
8
 Συμφωνία ενεργειών & υπευθυνοτήτων
11
 Παρακολούθηση, υιοθέτηση & διάχυση
2.1
 Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)
2.2
 Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης
2.3
 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας
2.4
 Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής υποστήριξης
5.1
 Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
5.1
 Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα
8.1
 Περιγραφή όλων των δράσεων
8.2
 Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και έντασης αυτών
8.3
 Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και χρονοδιαγράμματος
8.4
 Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης
11.1
 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή
11.1
 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων
3
 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας
6
 Σύνθεση στόχων & δεικτών
9
 Προετοιμασία για την υιοθέτηση & χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ
12
 Επαναξιολόγηση της διαδικασίας & διορθώσεις
3.1
 Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και συνεργασία με τους κατόχους αυτών
3.2
 Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα μέσα)
6.1
 Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους
6.2
 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
9.1
 Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και κατανομή του κόστους στις διαφορετικές πηγές
9.2
 Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ
12.1
 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών
12.2
 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
12.3
 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων
Ολοκλήρωση της ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών
Καθορισμός οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
Υιοθέτηση Σχεδίου
Αξιολόγηση των μέτρων που υλοποιήθηκαν
Δ. Υλοποίηση και Παρακολούθηση ΣΒΑΚ - Φάση Δ
Πως θα διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση κατά την υλοποίηση του Σχεδίου;

Καθώς η διαδικασία ΣΒΑΚ έχει φθάσει στο στάδιο υλοποίησής της, ο Φορέας Υλοποίησης μετατρέπει το ΣΒΑΚ σε συγκεκριμένες δράσεις, σχεδιάζοντας λεπτομερώς την υλοποίηση της υλικής υποδομής, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών. Η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών είναι μια τυποποιημένη διαδικασία σε οποιοδήποτε Δημόσιο Φορέα, αλλά η υποβολή προσφορών για καινοτόμες υποδομές, υπηρεσίες ή οχήματα, καθώς και οι «πράσινες προμήθειες» απαιτούν την προσοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Αυτά τα συχνά πολύπλοκα εκτελεστικά καθήκοντα συχνά δεν πραγματοποιούνται από την ομάδα «ΣΒΑΚ», αλλά από τεχνικές ή διοικητικές υπηρεσίες ή ακόμη και από τρίτους, όπως αναπτυξιακές εταιρείες, παρόχους συγκοινωνιακού έργου κ.α.. Επομένως, ο γενικός συντονισμός της διαδικασίας εφαρμογής ενός ΣΒΑΚ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό.

Πως θα διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου;

Σύμφωνα με το πλαίσιο της παρακολούθησης που σχεδιάστηκε σε προηγούμενο βήμα, η αξιολόγηση θα καταστήσει σαφές, αν τα πράγματα βαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο – ώστε διαφορετικά να ληφθούν διορθωτικά μέτρα! Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων κινητικότητας μπορεί να είναι μια μεγάλη αναστάτωση (ή και ένα μεγάλο όφελος) για τους μετακινούμενους σε καθημερινή βάση. Η καταγραφή της κοινής γνώμης, μέσα από έναν ενεργό αμφίδρομο διάλογο, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας.

Πως θα αντιμετωπιστούν οι τυχών αστοχίες και θα χρησιμοποιηθεί η γνώση που αποκτήθηκε;

Το τελευταίο βήμα του κύκλου ΣΒΑΚ αφορά στην αξιολόγηση των επιτυχιών και αποτυχιών καθώς και την κοινοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό - και ιδανικά και στην πλατφόρμα Eltis με την ευρωπαϊκή κοινότητα ΣΒΑΚ. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να ελέγχει κατά πόσο έχουν αλλάξει σημαντικά οι εξωγενής συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες. Ο κύκλος ΣΒΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναθεωρηθεί το ΣΒΑΚ ή και να ενημερωθεί. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τι έχει γίνει ή όχι.

 
Το τελικό ορόσημο αυτής της φάσης είναι η υλοποίηση των μέτρων και των υποδομών σύμφωνα με τα όσα όριζε το ΣΒΑΚ καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους.
 
10.1
 Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
10.2
 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
  • Οργανώστε σωστά τις διαδικασίες για την διαχείριση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ
  • Προγραμματίστε και υλοποιήστε, σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η νομοθεσία, διαγωνισμούς για την παροχή των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών
11.1
 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή
11.2
 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων
  • Παρακολουθείστε της διαδικασία υλοποίησης και υιοθέτησης των μέτρων
  • Ενημερώστε και ενεργοποιείστε πολίτες και φορείς
12.1
 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών
12.2
 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που
12.3
 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων
  • Αναλύστε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ΣΒΑΚ
  • Συζητείστε τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν με πολίτες και φορείς
  • Σκεφτείτε νέες λύσεις και προκλήσεις