ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α

Προετοιμασία & Ανάλυση
Β

Δημιουργία στρατηγικής
Γ

Σχεδιασμός μέτρων
Δ

Υλοποίηση & Παρακολούθηση
 Απόφαση υλοποίησης ΣΒΑΚ
1
 Δημιουργία απαιτούμενης δομής εργασίας
4
 Σενάρια μελλοντικών τομεακών εξελίξεων
7
 Επιλογή πακέτων μέτρων σε συνεργασία με τους φορείς
10
 Διαχείριση της υλοποίησης του έργου
1.1
 Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων
1.2
 Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ
1.3
 Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ
1.4
 Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών
4.1
 Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων
4.2
 Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς
7.1
 Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
7.2
 Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων
7.3
 Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των πακέτων μέτρων
10.1
 Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
10.2
 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
2
 Καθορισμός της διαδικασίας σχεδιασμού
5
 Καθορισμός οράματος & προτεραιοτήτων με τους φορείς
8
 Συμφωνία ενεργειών & υπευθυνοτήτων
11
 Παρακολούθηση, υιοθέτηση & διάχυση
2.1
 Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)
2.2
 Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης
2.3
 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας
2.4
 Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής υποστήριξης
5.1
 Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
5.1
 Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα
8.1
 Περιγραφή όλων των δράσεων
8.2
 Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και έντασης αυτών
8.3
 Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και χρονοδιαγράμματος
8.4
 Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης
11.1
 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή
11.1
 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων
3
 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας
6
 Σύνθεση στόχων & δεικτών
9
 Προετοιμασία για την υιοθέτηση & χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ
12
 Επαναξιολόγηση της διαδικασίας & διορθώσεις
3.1
 Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και συνεργασία με τους κατόχους αυτών
3.2
 Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα μέσα)
6.1
 Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους
6.2
 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
9.1
 Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και κατανομή του κόστους στις διαφορετικές πηγές
9.2
 Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ
12.1
 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών
12.2
 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
12.3
 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων
Ολοκλήρωση της ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών
Καθορισμός οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
Υιοθέτηση Σχεδίου
Αξιολόγηση των μέτρων που υλοποιήθηκαν
B. Δημιουργία στρατηγικής ΣΒΑΚ - Φάση B
Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον της περιοχής μελέτης;

Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων που θα αποτυπώνουν τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις της περιοχής σχεδιασμού. Τα σενάρια θα προσπαθούν να καταγράψουν τις πιθανές εναλλακτικές στο "αποτυπώνοντας το παρόν" και "εξετάζοντας το μέλλον". Συνήθως, βασίζονται σε αναλύσεις της ομάδας σχεδιασμού και συνδυάζουν τις επιπτώσεις από πιθανές εξελίξεις που αφορούν τον πληθυσμό, την οικονομία κτλ. σε σχέση με την αντίστοιχη πολιτική των μεταφορών (ή και γενικότερη) που στηρίζεται όμως σε προαποφασισμένα έργα (π.χ. "ισχυρή εστίαση στην περιβαλλοντική πολιτική με ενίσχυση των Δημοσίων Συγκοινωνιών").

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζούμε;

Τα σενάρια χρησιμοποιούνται ως πραγματική βάση για συζητήσεις με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των σεναρίων συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για τα επιθυμητά μελλοντικά οφέλη, δηλαδή "Πού θέλουμε να πάμε;" με βάση το "Πού ενδεχομένως πηγαίνουμε αν δεν κάνουμε κάτι;" Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση των επιπτώσεων των σεναρίων με τους πολίτες και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό όραμα κινητικότητας (και πέραν αυτής), σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και σε έξυπνους στόχους για την επίτευξη του οράματος.

Πως θα προσδιορίσουμε την επιτυχία του ΣΒΑΚ;

Η επιτυχία του ΣΒΑΚ καθορίζεται από την παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών μέτρησης οι οποίοι θα πρέπει αν καλύπτουν όλους τους στόχους που τέθηκαν από τους φορείς.

 
Το τελικό ορόσημο αυτής της φάσης είναι ο καθορισμός του οράματος που έχουν Φορείς και Πολίτες για την εξέλιξη της περιοχής αναφοράς και η στρατηγική που θα ακολουθήσουν καθώς και οι στόχοι τους οποίους θα θέσουν για να επιτύχουν το όραμα αυτό.

 

4.1
 Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων
4.2
 Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς
  • Εκτιμήστε τη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής μελέτης αν δεν υλοποιηθεί καμία παρέμβαση
  • Καθορίστε τα πιο πιθανά σενάρια ανάπτυξης της πόλης όσον αφορά στην κινητικότητα
  • Καταγράψτε την γνώμη των φορέων και των πολιτών για το μέλλον της περιοχής τους
5.1
 Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
5.2
 Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα
  • Καθορίστε το όραμα που θα θέλανε όλοι για την πόλη τους
  • Ορίστε τη στρατηγική με την οποία μπορεί να επιτευχθεί το όραμα αυτό
  • Επισημάνετε τα προβλήματα που θα πρέπει σε προτεραιότητα να λυθούν
  • Καθορίστε τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν
6.1
 Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους
6.2
 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
  • Επιλέξτε τους δείκτες με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί η υλοποίηση του σχεδίου
  • Θέστε μετρήσιμους και έξυπνους στόχους που θα καθορίσουν την επιτυχή υλοποίηση του ΣΒΑΚ