ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α

Προετοιμασία & Ανάλυση
Β

Δημιουργία στρατηγικής
Γ

Σχεδιασμός μέτρων
Δ

Υλοποίηση & Παρακολούθηση
 Απόφαση υλοποίησης ΣΒΑΚ
1
 Δημιουργία απαιτούμενης δομής εργασίας
4
 Σενάρια μελλοντικών τομεακών εξελίξεων
7
 Επιλογή πακέτων μέτρων σε συνεργασία με τους φορείς
10
 Διαχείριση της υλοποίησης του έργου
1.1
 Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων
1.2
 Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ
1.3
 Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ
1.4
 Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών
4.1
 Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων
4.2
 Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς
7.1
 Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
7.2
 Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων
7.3
 Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των πακέτων μέτρων
10.1
 Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
10.2
 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
2
 Καθορισμός της διαδικασίας σχεδιασμού
5
 Καθορισμός οράματος & προτεραιοτήτων με τους φορείς
8
 Συμφωνία ενεργειών & υπευθυνοτήτων
11
 Παρακολούθηση, υιοθέτηση & διάχυση
2.1
 Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)
2.2
 Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης
2.3
 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας
2.4
 Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής υποστήριξης
5.1
 Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
5.1
 Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα
8.1
 Περιγραφή όλων των δράσεων
8.2
 Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και έντασης αυτών
8.3
 Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και χρονοδιαγράμματος
8.4
 Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης
11.1
 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή
11.1
 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων
3
 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας
6
 Σύνθεση στόχων & δεικτών
9
 Προετοιμασία για την υιοθέτηση & χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ
12
 Επαναξιολόγηση της διαδικασίας & διορθώσεις
3.1
 Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και συνεργασία με τους κατόχους αυτών
3.2
 Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα μέσα)
6.1
 Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους
6.2
 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
9.1
 Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και κατανομή του κόστους στις διαφορετικές πηγές
9.2
 Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ
12.1
 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών
12.2
 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
12.3
 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων
Ολοκλήρωση της ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών
Καθορισμός οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
Υιοθέτηση Σχεδίου
Αξιολόγηση των μέτρων που υλοποιήθηκαν
A. Προετοιμασία και Ανάλυση ΣΒΑΚ - Φάση Α
Ποιες είναι οι πηγές/πόροι του ΣΒΑΚ;

Ανάλυση όλων των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, θεσμικών, οικονομικών, δεδομένα) για το σχεδιασμό και τη δημιουργία κατάλληλων δομών εργασίας.

Σε αυτό το στάδιο, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι βασικοί θεσμοί και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κεντρικής ομάδας σχεδιασμού.

Ποιο είναι το πλαίσιο σχεδιασμού;

Στο στάδιο αυτό θα προσδιοριστούν το χρονοδιάγραμμα, η περιοχή μελέτης αλλά και οι απαιτούμενη τεχνογνωσία και τα εργαλεία που απαιτούνται για την διαμόρφωση του σχεδίου ενώ θα αποφασιστεί η αναγκαιότητα για την ανάθεση τμήματος των εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα και οι ευκαιρίες;

Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας που θα λάβει υπόψη όλες τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης (και σε ολόκληρη τη λειτουργική αστική περιοχή) χρησιμοποιώντας κατάλληλες και ενημερωμένες πηγές δεδομένων.

 
Το τελικό ορόσημο αυτής της φάσης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων και ευκαιριών που συνδέονται με την κινητικότητα στην περιοχή μελέτης.
 
1.1
 Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων
1.2
 Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ
1.3
 Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ
1.4
 Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών
 • Επιλέξτε τις μονάδες/διευθύνσεις από κάθε υπηρεσία που θα πρέπει να συνεργαστούν
 • Καθορίστε τη μορφή της συνεργασίας αυτής
 • Καθορίστε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε μέλους
 • Αναγνωρίστε τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς και τον ρόλο αυτών
 • Σχεδιάστε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε του φορείς και τους πολίτες
2.1
 Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)
2.2
 Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης
2.3
 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας
2.4
 Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής υποστήριξης
 • Καθορίστε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο σωστός σχεδιασμός της ΒΑΚ για την περιοχή μελέτης
 • Καθορίστε τη λειτουργική περιοχή μελέτης
 • Αξιολογείστε αν υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και τα δεδομένα και εργαλεία που απαιτούνται για τον σχεδιασμό
 • Καθορίστε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης του Σχεδίου
 • Αξιολογήστε αν θα πρέπει να ληφθεί υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη
 • Καθορίστε τα προσόντα που απαιτούνται από τον εξωτερικό συνεργάτη και προδιαγράψτε τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν
 • Προδιαγράψτε και υλοποιήστε σε εύλογο χρονικό διάστημα τις διαδικασίες για την ανάδειξη του συνεργάτη αυτού
3.1
 Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και συνεργασία με τους κατόχους αυτών
3.2
 Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα μέσα)
 • Καθορίστε τις πηγές των υφιστάμενων δεδομένων που μπορούν να σας παρασχεθούν και το είδος των συνεργασιών που χρειάζονται για το σκοπό αυτό
 • Αποτυπώστε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κινητικότητα σήμερα
 • Αναλύστε τα βασικά πρόβλημα και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στην υπό εξέταση περιοχή