Ο κύκλος του ΣΒΑΚ αποτελείται από 4 Φάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε 3 επιμέρους βήματα η κάθε μία. Έτσι, η αναπαράσταση του κύκλου γίνεται μέσω της παρομοίωσης ενός ρολογιού.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α

Προετοιμασία & Ανάλυση
Β

Δημιουργία στρατηγικής
Γ

Σχεδιασμός μέτρων
Δ

Υλοποίηση & Παρακολούθηση
 Απόφαση υλοποίησης ΣΒΑΚ
1
 Δημιουργία απαιτούμενης δομής εργασίας
4
 Σενάρια μελλοντικών τομεακών εξελίξεων
7
 Επιλογή πακέτων μέτρων σε συνεργασία με τους φορείς
10
 Διαχείριση της υλοποίησης του έργου
1.1
 Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων
1.2
 Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ
1.3
 Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ
1.4
 Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών
4.1
 Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων
4.2
 Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς
7.1
 Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
7.2
 Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων
7.3
 Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των πακέτων μέτρων
10.1
 Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
10.2
 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
2
 Καθορισμός της διαδικασίας σχεδιασμού
5
 Καθορισμός οράματος & προτεραιοτήτων με τους φορείς
8
 Συμφωνία ενεργειών & υπευθυνοτήτων
11
 Παρακολούθηση, υιοθέτηση & διάχυση
2.1
 Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)
2.2
 Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης
2.3
 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας
2.4
 Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής υποστήριξης
5.1
 Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
5.1
 Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα
8.1
 Περιγραφή όλων των δράσεων
8.2
 Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και έντασης αυτών
8.3
 Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και χρονοδιαγράμματος
8.4
 Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης
11.1
 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή
11.1
 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων
3
 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας
6
 Σύνθεση στόχων & δεικτών
9
 Προετοιμασία για την υιοθέτηση & χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ
12
 Επαναξιολόγηση της διαδικασίας & διορθώσεις
3.1
 Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και συνεργασία με τους κατόχους αυτών
3.2
 Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα μέσα)
6.1
 Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους
6.2
 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
9.1
 Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και κατανομή του κόστους στις διαφορετικές πηγές
9.2
 Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ
12.1
 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών
12.2
 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
12.3
 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων
Ολοκλήρωση της ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών
Καθορισμός οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
Υιοθέτηση Σχεδίου
Αξιολόγηση των μέτρων που υλοποιήθηκαν