Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ
2021
2019

Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ (2η έκδοση)

Παράρτημα των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα ΣΒΑΚ (με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών) 

Παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών (2η έκδοση) για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ

Ευρωπαϊκοί θεματικοί οδηγοί για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ:

Πρακτικές οδηγίες σε ειδικά θέματα:

2013