Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης REFORM για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Έννοια & Προσέγγιση ΣΒΑΚ
Έννοια & Προσέγγιση ΣΒΑΚ
Προετοιμασία & Δομή ΣΒΑΚ
Προετοιμασία & Δομή ΣΒΑΚ
Εργαλεία ΣΒΑΚ για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Εργαλεία ΣΒΑΚ για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Προσδιορίζοντας και Αξιολογώντας Μέτρα Ανάπτυξης Στρατηγικής ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Σχέδιο Υλοποίησης
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Παρακολούθηση & Αξιολόγηση ΣΒΑΚ
πηγή:REFORM Interreg Europe Project, 2018

 

 

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης e-smartec για τη χρήση τεχνικών μάρκετινγκ και συμμετοχικών πρακτικών στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Χρήση τεχνικών μάρκετινγκ στα ΣΒΑΚ
Χρήση τεχνικών μάρκετινγκ στα ΣΒΑΚ
Εγχειρίδιο τεχνικών μάρκετινγκ και συμμετοχικών πρακτικών
Εγχειρίδιο τεχνικών μάρκετινγκ και συμμετοχικών πρακτικών

 

 

Εκπαιδευτικό Εργαλείο για Ενήλικες

 

 

 

Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας