Ανθρωποκεντρική προσέγγισηHumanistic Approach

Νέο μοντέλο σχεδιασμού των μεταφορών με τη σύγχρονη βιώσιμη προσέγγιση

Η παραδοσιακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των μεταφορών

 

Η νέα προοπτική: βιώσιμες μεταφορές και αστική ανάπτυξη

 • Κινητικότητα
 • Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Προσπελασιμότητα
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
 • Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης
 • Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Ο δρόμος ως χώρος
 • Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και τα ποδήλατα να έχουν προτεραιότητα έναντι των χρηστών του Ι.Χ.
 • Πρόβλεψη κυκλοφορίας
 • Οικονομική αποτίμηση
 • Όραμα για το σύνολο της πόλης
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης
 • Αύξηση της ταχύτητας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης
 • Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα
 • Ήπια κυκλοφορία
 • Λογικοί χρόνοι μετακίνησης
 • Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας
 

Η Ευρωπαϊκή πρακτική

Η βιωσιμότητα της αστικής κινητικότητας αποτελεί όραμα τις Ε.Ε. τις τελευταίες δεκαετίες και προωθείται μέσα από πληθώρα οδηγιών και κειμένων (π.χ. Λευκή Βίβλος 2001, Πράσινη Βίβλος 2007, Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα 2009, κ.α.)

Η ιδέα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013 στο «Πακέτο Αστικής Κινητικότητας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έκτοτε η Ευρωπαϊκή πολιτική συμπληρώνεται διαρκώς με συγκεκριμένους οδηγούς/ κείμενα για τα ΣΒΑΚ. Ακολουθώντας την εξέλιξη του Πακέτου Αστικής Κινητικότητας, η Ευρωπαϊκή πρακτική για τη δημιουργία ΣΒΑΚ συνοψίζεται στον γνωστό πλέον «κύκλο του ΣΒΑΚ», όπως αυτός επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

Οι Εθνικές Δράσεις

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα ΣΒΑΚ συνοδεύεται από ανοιχτή πρόσκληση/ σύσταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την ανάπτυξη Εθνικού Νομικού Πλαισίου, το οποίο θα υποστηρίζει τις (μητρο)πόλεις να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν το δικό τους ΣΒΑΚ.